KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu :SEMRAY İNŞ. TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (VKN7610437568)

Konaklı Mah. Plaj Sk. No.3 Alanya Antalya

Semray İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (“NOXINN”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz;

 • Çalışan ve Çalışan Adaylarımızı,

 • Stajyer ve Stajyer Adaylarımızı,

 • Ziyaretçilerimizi,

 • Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,

 • Hissedar/ Ortaklarımızı,

 • Yönetim Kurulu Üyelerimizi,

 • Müşterilerimizi ve Potansiyel Müşterilerimizi

 • Tedarikçi Şirketler ve Personellerini,

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Örnek olarak adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik kartı seri numaraları, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi numarası, her türlü görüntü ve fotoğrafı, ses kaydı, hobileri, boy-kilo eşkâl gibi fiziki özellikleri, kılık ve kıyafetine ilişkin bilgiler, ırk ve etnik bilgileri, kültürel ve dini inançları, ekonomik ve sosyal statüsü, telefon numarası, e-mail adresleri, IP adresi, konum bilgileri, özgeçmişi (CV), parmak izleri ve her türlü biyometrik verisi, genetik bilgileri, her türlü sağlık durumu ve ilaç kullanımı verisi, cinsel hayatına ilişkin bilgiler, aile bilgileri, üye olduğu grup, parti, sendika, vakıf ve derneklere ilişkin bilgiler, arkadaşları ve sık etkileşimde bulunduğu insanların kim olduğuna ilişkin bilgiler, adli sicil kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere genel tanıma uyan tüm veriler kişisel veri kategorisindedir.

Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

Kişisel veri işleme nedir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü̈ işlemi ifade eder.

Dolayısıyla veri isleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 1. Kimlik

Kimlik kategorisinden işlenen kişisel verileriniz:

Ad soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri no. TC. kimlik no., Türk vatandaşı olunmaması halinde ise pasaport numarası.

Yukarıda yazılı kişisel verilerin işlenme amaçları:

Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçleri ile çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi amacı ile gerek yasal yükümlülükler gerekse sözleşmesel ilişki kapsamında kişilerin kimlik bilgileri alınmaktadır. Buna paralel olarak çalışanlar ı̇çin ı̇ş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması için hem yasal zorunluluk uyarınca özlük dosyalarının tamamlanması hem de çalışanın kimlik bilgilerinden doğum yeri ve yılına göre görevlendirilmelerinin yapılması söz konusu olmaktadır.

Bununla birlikte çalışanların kimlik bilgileri ı̇ş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından kanuni zorunluluk olmakta ve bu nedenle de alınmaktadır.

Özellikle müşteriler ve misafirler başta olmak üzere faaliyet alanımız kapsamında müşteri memnuniyetine yönelik değerlendirmeler, varsa şikayetlere dair düzeltmelerin yapılması ile temel olarak hizmetimize dayalı sözleşme süreçlerinin yürütülmesi için verileriniz işlenmektedir. Müşteri memnuniyet anketleri ile şikayet metinlerinde kimlik ve iletişim bilgilerinizi paylaşmak sizlerin inisiyatifindedir.

Gerek müşteri gerekse personel güvenliğinin sağlanması amacı ile ziyaretçi kayıtları tutulmakta olup; bu kapsamda kimlik bilgileri temin edilmektedir.

Personel ve müşterilerimizin, şirketimize ait taşınır mallarını kullanması, söz konusu kişilerin taşınır mal kullanımı için bedel ödemesi yahut görevi gereği kişiye zimmetlenmesi durumlarında, taşınır mal güvenliğinin sağlanması için tutanak tutulmakta olup bu kapsamda kimlik bilgilerinden sınırlı olarak kayıt tutulmaktadır.

Konaklama faaliyetleri kapsamında her gün sonunda müşteri kayıtları tarafımızca yetkili kuruma bildirilmek zorundadır. Bu kapsamda otelimizde konaklayan misafir/müşterilerimizin kimlik bilgileri ile kimlik numaraları, doğum yeri-tarihleri yetkili kurumlara bildirilmektedir.

Müşterilerimizden yazılı izin alınması durumunda reklam ve promosyon süreçlerimizin yürütülmesi için mesaj ve mail iletilebilmektedir. Bu durumda yazılı izin kapsamında ad-soyad; tebrik mesaj ve/veya mailleri içinse doğum tarih-yer bilgileri kimlik kapsamında temin edilebilmektedir.

Bunlara ek olarak faaliyet alanımız kapsamında çalışmakta olduğumuz personel, üçüncü kişi gerçek yahut tüzel kişi yetkilileri ile hizmet sunduğumuz müşteri veya misafirlerimiz ile ilgili finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, personel için bordroların ve ödeme düzenlerinin oluşturulması ile yabancı personel çalıştırma için yetkili kamu kurumlarına bilgi verilmesi, hizmetlere ait faturalandırmaların yapılması gibi kanuni zorunluluk uyarınca yapılması gereken işlemler için kimlik bilgileriniz temin edilmektedir.

 1. İletişim

İşlenen Kişisel Veriler

Adres, elektronik posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no., gsm no., wifi kullanımı ile erişim sağladığınız web sitelerine dair log kayıtları.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ile personelin nerede/hangi yerdeki departmanda çalışacağına dair görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iletişim bilgileri alınmaktadır.

Bunun yanı sıra kanuni yükümlülükler kapsamında personel özlük dosyalarının tutulması, acil durum hallerinde personel bilgilerinin bulunması gerekliliği ile iş akdi/sözleşmesi uyarınca belirtilmek zorunluluğu hallerinden personel bilgileri tutulmaktadır. Müşterilere yahut alım-satım alanındaki faaliyetler için faturalandırmaların yapılması gibi kanuni zorunluluk uyarınca yapılması gereken işlemler için de iletişim bilgileriniz temin edilmektedir. Bunların genel olarak tamamı faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacından kaynaklanmaktadır.

Konaklama faaliyetleri kapsamında her gün sonunda müşteri kayıtları tarafımızca yetkili kuruma bildirilmek zorundadır. Bu kapsamda otelimizde konaklayan misafir/müşterilerimizin iletişim bilgileri yetkili kurumlara bildirilmektedir.

Gerek müşteri gerekse personel güvenliğinin sağlanması amacı ile ziyaretçi kayıtları tutulmakta olup; bu kapsamda iletişim bilgileri (telefon no.) temin edilmektedir.

Özellikle müşteriler ve misafirler başta olmak üzere faaliyet alanımız kapsamında müşteri memnuniyetine yönelik değerlendirmeler, varsa şikayetlere dair düzeltmelerin yapılması ile temel olarak hizmetimize dayalı sözleşme süreçlerinin yürütülmesi için iletişim verileriniz işlenmektedir. Müşteri memnuniyet anketleri ile şikayet metinlerinde kimlik ve iletişim bilgilerinizi paylaşmak sizlerin inisiyatifindedir.

Çalışan personel için ı̇ş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için yetkili kişilerce de iletişim bilgileri talep edildiğinden, temin edilmektedir.

Müşterilerimizden yazılı izin alınması durumunda reklam ve promosyon süreçlerimizin yürütülmesi için mesaj ve mail iletilebilmektedir. Bu durumda yazılı izin kapsamında kimlik bilgilerinizin yanı sıra iletişim adresleri olarak telefon (gsm vb.) ve mail adresleriniz de temin edilebilmektedir.

Ek olarak 5651 Sayılı Kanun uyarınca başta terör faaliyetleri ile pornografik yayınların engellenmesi amacıyla erişim sağlayıcı olarak özellikle şirketimiz/otelimizde üçüncü kişilerin kullanımına sunduğumu wifi internet hizmeti kapsamında kişilerin log kayıtları tutulmaktadır. Log kayıtlarından kasıt kişilerin web sitesi üzerinden girdiği siteler ile indirdiği belge/resim vb. hususlara dair erişim linkleri/adresleridir. Bu kayıtlar kanuni zorunluluk uyarınca tutulmaktadır.

 1. Özlük

İşlenen Kişisel Veriler

Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Birçok kanun ve mevzuat hükmü uyarınca çalışanların özlük dosyalarının tutulması zorunlu olup; bu kapsamda özlük dosyasında bulunması gereken bilgiler temin edilmektedir. Özlük dosyaları içinde çalışanların özgeçmişleri, işe giriş-çıkış kayıtları, genel disiplin soruşturmalarına dair kayıtları ile sigorta ve ödeme yükümlülüklerimiz kapsamında bordro bilgileri de tutulmaktadır. Dolayısıyla şirketimizin faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ile finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi (ödeme ve bordro, sigorta yükümlülükleri vb.), bunların yanı sıra yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara kanunlar uyarınca veya talep halinde bilgi verilmesi için özlük bilgileri tutulmaktadır.

 1. Hukuki İşlem

İşlenen Kişisel Veriler

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra dosyaları hakkındaki bilgiler, maaş haciz bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerimiz kapsamında aldığımız verilerin yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme/icra müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde kanuni zorunluluk olarak paylaşılmaktadır. Bununla birlikte çalışan personel adına yetkili kamu kurum ve kuruluşları (mahkeme/icra müdürlükleri vb.) tarafından şirketimize gönderilen ve talepte bulunulan bilgi ve belgelerde kişisel verilerinize dair temin söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda personele dair icra müdürlüklerinden gönderilen maaş haciz talepleri, mahkemelerden gönderilen bilgi-belge talepleri ile müşterilerimiz yahut tedarikçi/tedarikçi yetkilileri ile yaşanan uyuşmazlıklara (mahkeme dosyalarına) dair bilgi ve belgeler ile veriler temin edilmekte ve işlenmektedir. Bu işleme, KVKK mevzuatı uyarınca gerekli kriterler ve şartlarla sınırlı olarak gerçekleştirilmektedir. İcra müdürlüklerinden çalışan personel yahut tedarikçilerimiz adına üçüncü kişi konumundaki tarafımıza gönderilen haciz ihbarnameleri, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi amacıyla temin edilmektedir.

Dolayısıyla bu kategoride sayılan verilerin işlenmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlı olarak özetlenebilir.

 1. Müşteri İşlem

İşlenen Kişisel Veriler

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İşletmemizde faaliyet alanı uyarınca müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ile muhsabesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla bu kategorideki veriler temin edilmektedir.

Şirket ve işletme telefonlarında çağrı merkezi ile özellikle konaklama rezervasyon talepleri için ad-soyad-konaklanacak işletme tercihi-konaklama tarihi ve birlikte konaklanacak kişi bilgileri alınmaktadır. Bu kapsamda alınan verileriniz konaklama tarihinde giriş yapmamanız halinde kendiliğinden imha politikası kapsamında silinecektir.

Ek olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında korunan kişiler gerçek kişiler olup; genel kural olarak tüzel kişiler yani şirketler koruma kapsamında bulunmamaktadır. Ancak tüzel kişi/şirket bilgileri doğrudan gerçek kişiye ulaşan bilgileri içermekte ise bu halde söz konusu veriler de kanunun koruma kapsamındadır. Dolayısıyla gerek tüzel kişilerin bu yöndeki gerekse şahıs firmalarının verilerini içeren fatura, çek, senet, sipariş bilgisi, konaklama kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veriler işlenmekte ve kanunun koruma kapsamındadır. Bu verilerin işlenmesi tekrarlı müşterilerimizin ya da tedarikçilerimizin alışveriş-ticari faaliyetlerini kolaylaştırmakta; veri sorumlusu şirketimiz ve işletmelerimizin müşteri memnuniyeti hususunda çalışmasına kolaylık sağlamaktadır.

 1. Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler

Çalışan, müşteri, tedarikçi/tedarikçi yetkilileri ve ziyaretçilerin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ve şirketimiz bünyesindeki işletmelerimizde 7/24 kamera kayıt sistemi bulunmaktadır. Kameraların bulunduğu yerlere işaret eder nitelikte uyarı kamera sembollerimiz bulunmaktadır. Bu verilerin temin amacı fiziksel mekan güvenliği ile müşteri ve personel güvenliğinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte işletmemiz otellerde güvenliğin sağlanması için dışarıdan kayıt dışı gelen ve konaklamayacak olan ziyaretçi kayıtları da tutulmaktadır.

 1. İşlem Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler

IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket konaklama/otelcilik faaliyetleri üzerinde bulunmaktadır. Konaklama faaliyeti içinde yasal zorunluluklar uyarınca özellikle de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri dikkate alındığında otelde konaklayan müşterilerimizin erişiminde bulunan internet hizmetinin denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle erişime açık bulundurulan internet hizmetinde erişim kayıtları yasal gereklilik uyarınca ve yine yasal zorunluluk kapsamında tutulmaktadır.

 1. Mesleki Deneyim

İşlenen Kişisel Veriler

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, yabancı dil bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bu kategorideki veriler personelin yahut açık rızaları alınarak işlenen personel adaylarının mesleki eğitim/deneyimlerine göre görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, personelin faaliyetleri kapsamında eğitim faaliyetlerinin organize edilerek yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, alerjen bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ve işletmelerimizde çalışan personellerimize ait yasal mevzuat uyarınca sağlık bilgileri/raporları temin edilmektedir. Söz konusu sağlık verileri işyeri hekimince işlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, özel (hassas) nitelikli kişisel verilerden olan sağlık verilerinin, yine bu kapsamla sınırlı olacak şekilde işlenmesi söz konusudur.

Dolayısıyla çalışanlar için ı̇ş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sağlık bilgileri, hukuka uygunluk şartlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bununla birlikte alerjen ya da sağlık bilgisini paylaşarak otel işletmemizde özel gıda tüketimi yahut özel malzeme talep eden müşterilerimiz yahut personelimiz ile “mini club” alanına (çocuk oyun alanına) bırakılan çocukların özel sağlık durumları/alerjileri olanların bilgi paylaşmaları halinde söz konusu veriler, müşterilerin açık rızalarına uygun olarak işlenmektedir.

 1. Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 

İşlenen Kişisel Veriler

Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, sabıka kaydı arşiv kayıtlı bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan personelin yine kanuni yükümlülükler ve insana hizmet olan faaliyet alanımızda güvenliğin de en üst seviyede tutulması amacı ile personele dair ceza mahkumiyetine ve güvenlik tedbirlerine dair sabıka kaydı temin edilmektedir. Bu temindeki amaç gerek işyeri güvenliğimizi, gerek müşteri güvenliği gerekse kamu güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Bununla birlikte hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi de temin amaçlarımızdandır.

Yukarıda sayılan kategori ve amaçlar ile gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetilerinin, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında belirtilen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışında yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak veri sorumlusu tarafından ilgili yani sizlerin, açık rızası alınmakta olup; aksi halde verileriniz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, kayıt formları, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip, kamera ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi web sitesi, site kullanımı ölçüm sistemleri (log kayıtları/web sitesi kayıtları) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer bilgi-belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu düzenlemeleri olmak üzere ilgili sair mevzuatlar uyarınca sözleşmenin kurulması, hak tahsisi ve meşru menfaatlerimiz ile yasal yükümlülükler kapsamında işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz, 

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

ve

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile şirket faaliyetlerinin işbu metince yazılı kullanım amaçlarıyla yurt içindeki  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri olmak üzere hissedarlara şayet bu yönde açık rızanız var ise aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 • Veri sorumlusu Semray İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız. 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri bu süre kadar saklanmak zorundadır. Saklama sürelerine dair her veri için özel olarak belirtilen çizelgeye https://verbis.kvkk.gov.tr adresinden veri sorumlusu olan şirketimizin unvanını (“Semray İnş.) yazarak ulaşabilirsiniz.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, birtakım verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere ek olarak açık rızanızı almak kaydı ile saklama süresinin farklı bir süre olması ve sürenin sona ermesi halinde söz konusu veriler silinmektedir.

 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş ve kanunlar gereği zorunlu olarak muhafaza süresi devam etmekte olan verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Hukuken bulundurulması gereken süre sona erdiği an silinecektir. Talebinizin hukuki alt yapısı olması halinde ise talebiniz ile birlikte verilerinizin imhası değerlendirilecektir.

 • Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı sona eren verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en makul süre içinde silinerek tarafınıza bilgi verilir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ilgili kişi başvuru formu yahut yazılı olmak suretiyle herhangi bir kargo, posta, elektronik posta aracılığıyla; 

 • Islak imzalı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu Konaklı Mah. Plaj Sk. No.3 Alanya Antalya adresine göndererek yahut bizzat başvurarak, 
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle semrayinsaat@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

 • İlgili Kişi tarafından Semray İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden semrayinsaat@hs03.kep.tr adresimize göndererek

Semray İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere ilgili kişi başvuru formunda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Proudly powered by Wpopal.com